Persen noc 445MGx15tabl.

22,43

Opis

Nazwa: Persen NocPostać: tabl.drażow.Dawka: 0,445 gOpakowanie: 15 tabl.Skład: Każda tabletka drażowana zawiera 445 mg wyciągu (w postaci suchego wyciągu) z korzenia kozłka lekarskiego ( Valeriana officinalis L. s.l., radix ) (3-6:1) Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 95,6 mg sacharozy Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz CHPL : punkt 6.1.Wskazania: Produkt leczniczy roślinny do stosowania w celu łagodzenia zaburzeń snu i łagodnych stanów napięcia nerwowego. Persen Noc jest wskazany do stosowania u młodzieży w wieku powyżej 12 lat, dorosłych i osób w podeszłym wieku.Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w CHPL w punkcie 6.1.Działania niepożądane: a) Podsumowanie profilu bezpieczeństwa Po przyjęciu przetworów z korzenia kozłka lekarskiego mogą wystąpić objawy żołądkowo-jelitowe (np. nudności, skurcze w obrębie jamy brzusznej). Częstość tych objawów nie jest znana. W razie wystąpienia innych, niewymienionych wyżej działań niepożądanych, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. b) Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych Częstość działań niepożądanych zdefiniowano następująco: Bardzo często > 1/10 Często > 1/100 do 1/1000 do 1/10 000 do < 1/1000 Bardzo rzadko < 1/10 000 Częstość nieznana Częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych Zaburzenia żołądka i jelit Częstość nieznana Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301/faks: + 48 22 49 21 309/e-mail: ndl @urpl.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.Interakcje: Dostępne są tylko ograniczone dane dotyczące interakcji farmakologicznych z innymi produktami leczniczymi. Nie obserwowano istotnych klinicznie interakcji z lekami metabolizowanymi z udziałem izoenzymów CYP2D6, CYP3A4/5, CYP1A2 lub CYP2E1. Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Persen Noc i syntetycznych leków uspokajających wymaga diagnozy lekarskiej i nadzoru medycznego.Dawkowanie: Dawkowanie Młodzież w wieku powyżej 12 lat, dorośli i osoby w podeszłym wieku W łagodnych stanach napięcia nerwowego 1 tabletka drażowana do trzech razy na dobę. W celu złagodzenia zaburzeń snu 1 tabletka drażowana na 1/2 do 1 godziny przed planowanym snem, z wcześniejszą dawką wieczorem, jeśli to konieczne. Maksymalna dawka dobowa: 4tabletki drażowane . Czas trwania leczenia: Ze względu na stopniowe narastanie działania, korzeń kozłka lekarskiego nie jest odpowiedni do doraźnego stosowania w leczeniu łagodnych stanów napięcia nerwowego lub zaburzeń snu. W celu uzyskania optymalnego wyniku leczenia, zaleca się nieprzerwane stosowanie przez 2 do 4 tygodni. Jeśli objawy utrzymują się po 2 tygodniach ciągłej terapii lub ulegają pogorszeniu, należy skonsultować się z lekarzem. Dzieci Dotychczas nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności tabletek drażowanych z wyciągiem z kozłka lekarskiego u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Brak dostępnych danych. Sposób podawania Podanie doustne. Tabletki drażowane należy przyjmować popijając wystarczającą ilością chłodnego płynu (najlepiej szklanką chłodnej wody). Tabletki drażowane należy połykać w całości (tzn. bez rozkruszania lub żucia) ze względu na nieprzyjemny zapach i smak wyciągu z kozłka.Środki ostrożności: Tabletki Persen Noc zawierają sacharozę (82 mg na tabletkę). Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. Dzieci Nie zaleca się stosowania produktu Persen Noc u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak odpowiednich danych.Prowadzenie pojazdów: Persen Noc może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W takim wypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.Przedawkowanie: Przyjęcie korzenia kozłka w dawce około 20 g powodowało łagodne objawy (uczucie zmęczenia, skurcze w obrębie jamy brzusznej , ucisk w klatce piersiowej, oszołomienie, drżenie rąk i rozszerzenie źrenic), które ustępowały w ciągu 24 godzin. W razie wystąpienia objawów należy zastosować leczenie podtrzymujące.Ciąża: Ciąża Nie ma danych dotyczących stosowania wyciągu z kozłka lekarskiego u kobiet w ciąży lub liczba takich danych jest ograniczona. Badania na zwierzętach są niewystarczające, aby ocenić toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz CHPL : punkt 5.3). Nie zaleca się stosowania produktu Persen Noc u kobiet w ciąży. Karmienie piersią Nie wiadomo, czy składniki wyciągu z kozłka lekarskiego lub ich metabolity przenikają do mleka kobiecego. Ponieważ nie można wykluczyć ryzyka dla noworodka lub niemowlęcia, produkt Persen Noc nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią. Płodność Brak danych dotyczących wpływu produktu Persen Nocna płodność kobiet i mężczyzn.

Sandoz

implant antykoncepcyjny cena 2020, objawy torbiela na jajniku, mustela sztyft ochronny, żel do mycia twarzy vichy, actiferol 30, zatorowość płucna, tabela pomiaru ciśnienia do druku, tabletki dla kobiet w ciazy, witamina c pod oczy, paracetamol ibuprom, czy po chemii można mieć dzieci, tętno poniżej 50, lakier do paznokci pirolam, trivagin zel, witamina słońca d3, dobry cholesterol, gynodian depot dostępność, elmetacin 10 mg, desmoxan plastry

yyyyy