Medica Herbs Echinacea wyciąg 400 mg 60 kaps

21,90

Opis

PŁYN LUGOLA 1% JODYNA WODNY ROZTWÓR 250ml Stanlab WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNEInformacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznycha) Stan skupienia: cieczb) Kolor: ciemnobrązowac) Zapach: charakterystyczny zapach jodud) Temperatura topnienia/krzepnięcia: niedostępnee) Temperatura wrzenia lub niedostępne początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzeniaf) Palność materiałów: nieg) Dolna/górna granica wybuchowości: niedostępneh) Temperatura zapłonu: nie dotyczyi) Temperatura samozapłonu: nie dotyczyj) Temperatura rozkładu: niedostępnek) pH 5,5 – 8,5 (20 °C)l) Lepkość kinematyczna: niedostępnem) Rozpuszczalność: nieograniczonan) Współczynnik podziału n-oktanol/woda: niedostępne (wartość współczynnika log)o) Prężność gazu: niedostępnep) Gęstość lub gęstość względna: około 1,05 g/cm3 (20 °C)q) Względna gęstość gazu: niedostępner) Charakterystyka cząsteczek: nie dotyczy ŚRODKI OSTROŻNOŚCIH373: Może powodować uszkodzenie narządów(tarczyca) poprzez długotrwałe lub powtarzalne narażenie drogą doustną.P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par rozpylonej cieczy.P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.P501: Zawartość /pojemnik utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. SKŁADNIKIMieszaniny MASA NETTO: 250 ml ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIAPrzechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Stanlab

sanosvit dawkowanie, częste rozwolnienia, witamina c na grzybice, avent butelka szklana, witamina d 2000 jednostek, preparaty na suchość pochwy, koniczyna czerwona wlasciwosci, zapalenie dróg moczowych u dzieci objawy, heparin hasco, jak rozpoznać orgazm u kobiety, suplementy w ciąży, anty-tpo wyniki, viwomix

yyyyy