Koryciński Feliks Izydor

    Imiona: Feliks Izydor
    Nazwisko: Koryciński
    Data i miejsce urodzenia: 13.06.1833r Łańcuchów pow. łęczyński woj. lubelskie
    Data i miejsce zgonu: 13.03.1855 Stara Wieś
    Młyn: 1854r. Stara Wieś k. Bychawy pow. lubelski woj. lubelskie

Ojciec: Józef
Matka: Antonina Malinowska
Żona: Marianna Skałecka
Dzieci: 1854r. Antonina Jaruga

Feliks Koryciński był synem Józefa Korycińskiego pisarza propinacji dominikalnej w Puchaczowie, gorzelnianego w Łańcuchowie, gumiennego w Wierzchowiskach i Antoniny Malinowskiej. Brat Antoniny Wojciech ożenił się z Julianną Gano wnuczką Stanisława Kostki Kossowskiego starosty sieradzkiego i właściciela Bełżyc. Wieś Malinowszczyzna koło Bełżyc wzięła nazwę od tej rodziny. Brat Feliksa Adam Wiktor był kowalem ożenił się z Teklą Kośmińska córką Antoniego dziedzica części Starej Wsi pod Bychawą pewnie zaścianka bo utrzymywał się z funkcji gumiennego we dworze w Kosarzewie, był on dalekim krewnym Michała Kośmińskiego budowniczego pierwszego w Lublinie młyna parowego, to od nazwiska Michała wzięła nazwę jedna z lubelskich dzielnic – Kośminek. Feliks Koryciński miał dwóch stryjów : Wincentego ożenionego z Marianną Chlebowską zastępcę wójta gminy Bystrzyca i Antoniego zastępcę wójta gminy Tuchowicz, ożenionego z Magdaleną Radzikowską. Antoni Koryciński uczestniczył w Powstaniu Listopadowym walcząc w oddziale Krakusów Lubelskich i być może w tym powstaniu zginął.Antoni Koryciński wzięty do Krakusów 2
Jego córka Ludwika wyszła za mąż za młynarza Jana Millera. Dziadkiem Feliksa Korycinskiego był także Feliks a babką Eleonora Tchórzewska nazywana także Opolską. Feliks senior zmarł w 1836r. we wsi Bramka w wieku 105 lat. Rodzicami Feliksa seniora byli: Szymon być może tożsamy z Szymonem z Korycian ur. w 1707r. i Joanna, ojcem Szymona był Józef ur. 1674r. Rodzicami tegoż Józefa byli najpewniej: Grzegorz dicti Cibor de Koryciany i Zofia, którzy współdziedziczyli na dobrach Przesmyki w 1676r. ten zaś z kolei jak wskauje przydomek był potomkiem Serafina syna Cibora, którego wymienia akt przysięgi szlachty powiatu drohickiego Koronie Polskiej podpisany w Drohiczynie 14 maja 1569r. Tak więc przodkowie młynarza Feliksa Korycińskiego najpewniej wywodzili się z Korycian i Przesmyków na Podlasiu. W Wywodzie szlachectwa z roku 1522, opublikowanym przez W. Semkowicza w III tomie Rocznika Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, występują bracia: Stanisław i Jerzy dicti Kosciessa Korycieńscy z Korycian synowie Mikołaja herbu Gozdawa i Małgorzaty Kobylańskiej herbu Ślepowron. Jednak Korycińscy z Królestwa Polskiego w swoich wywodach szlachectwa w XIX w. podawali herb Topór. Byliby więc spokrewnieni z ,,wielkimi” Korycińskimi z XVII i XVIII wieku. W tym z kanclerzem Stefanem Korycińskiem występującym w ,,Potopie” Henryka Sienkiewicza

Elzbieta Granowska z Pilczy królowa Polski
Elzbieta Granowska z Pilczy królowa Polski

To ewentualne pokrewieństwo daje możliwość współczesnym Korycińskim przyznawać się do koligacji z Ottonem z Pilczy a tym samym z jego córką żoną Władysława Jagiełły Elżbietą Granowską koronowaną królową Polski. Trzeba jednak obiektywnie przyznać, że ś.p. profesor Janusz Kurtyka na marginesie książki ,, Tęczyńscy” poddał w wątpliwość tą koligację, niestety nie uzasadniając tej wątpliwości.  W 2014r. autor  II tomu ,,Herbarza szlachty Ziemi Łukowskiej na lubelszczyźnie” Marek Woliński przypisuje Korycińskim z Podlasia herb Gozdawa, chyba jednak zbyt pochopnie.

Źródło: A.S.C. parafii Łańcuchów u. 1833/17, Bychawa u. 1826/87, m. 1847/26, 1851/25, z. 1855/96, Puchaczów m. 1826/1, Wilczyska m. 1824/41, 1825/2, Okrzeja z. 1820/3, 1836/37, Łuków u. 1831/98, Wojcieszków m. 1852/11, Bełżyce u.1817/25,
Marek Woliński red.  Herbarz szlachty Ziemi Łukowskiej na lubelszczyźnie. T. 2, Szczecin 2014, ss. 155-158.
Janusz Kurtyka, Tęczyńscy, Kraków 1997, ss. 78,90.
Akta unii Polski z Litwą 1385 – 1791, Kraków 1932, s. 271.

Lech Dziedzic