Szczebrzeszyn, młyn ordynacki

Najstarszy młyn w Szczebrzeszynie na rzece Wieprzu powstał zapewne już w XIV wieku, w czasach Dymitra Gorajskiego.

Młyn w Szczebrzeszynie z 1909 r.
Młyn w Szczebrzeszynie z 1909 r.

Pierwsza wzmianka źródłowa informująca o szczebrzeszyńskim młynie pochodzi z 1564 r. W 1572r. przy młynie działał folusz. Rejestr poborowy z 1659 r. wymienia dwa młyny w Szczebrzeszynie, jeden o dwóch  kołach walnych (podsiębiernych) i drugi o jednym kole korzecznym ( nasiębiernym). W 1775r. Zamojscy wybudowali nowy młyn murowany. Z 1835 r. pochodzi informacja, że młyn ten posiadał pięć kół wodnych korzecznych inne źródła podają kół sześć. Prawdopodobnie chodzi o to, że było pięć kół mącznych i jedno foluszne ( do produkcji sukna).

Marek Kołcon. Pan na młynie w Szczebrzeszynie.
Marek Kołcon. Pan na młynie w Szczebrzeszynie.

Około 1890 r. młyn zmodernizowano i rozbudowano instalując w nim system ,,cylindrowo – amerykański”, dziewięć złożeń kamieni i folusz. Istniejący do dzisiaj młyn został wybudowany w 1909r. a jego właścicielem jest Pan Marek Kołcon.