młyny literatura

Literatura

1. DALSZE POPRAWNE Y POMNOŻONE MŁYNO-BUDOWANIE, JAN GOTTFRYD SCHNEIDER, 1794. czytaj

2. MŁYNARSTWO MAGICZNE, JERZY ADAMCZEWSKI , WROCŁAW 2005.

3. POLSKIE MŁYNARSTWO, BOHDAN
BARANOWSKI, KRAKÓW – GDAŃSK 1977.

4. HISTORIA TECHNIKI MŁYNARSTWA POLSKIEGO, GŁADKOWSKI ANDRZEJ [ W:]  INŻYNIEROWIE POLSCY W XIX I XX WIEKU, T XI, RED. MRUGALSKI ZDZISŁAW, WARSZAWA 2008, ss. 13-100. czytaj

5. MŁYNARSTWO W PAŃSTWIE ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH W XII – XV WIEKU (DO 1545 R), RAFAŁ KUBICKI, GDAŃSK 2013.

6. MŁYNARSTWO ZBOŻOWE T.1, STANISŁAW MAŁYSZCZYŃSKI, WARSZAWA 1890. czytaj

7. NAJSTARSZE MŁYNY KRASNOSTAWSKIE A LOKALIZACJA GRODU SZCZEKARZEW, LECH DZIEDZIC, NESTOR, nr 30/2014. czytaj

8. MŁYNY  W JEZIORNACH, KOMASA PAWEŁ, ZESZYTY HISTORYCZNE – NIE TYLKO KONSTANCIN I JEZIORNA Z.1, ss. 13-21. czytaj

9. SIEĆ MŁYNÓW WODNYCH NA POMORZU WSCHODNIM W XIII  – XVI w., KUBICKI RAFAŁ, HEREDITAS MONASTERIUM,VOL.2, SS. 35-56. czytaj

10. MIEJSCE CZYNSZÓW Z MŁYNÓW W DOCHODACH WYBRANYCH KLASZTORÓW MNIEJSZYCH NA POMORZU WSCHODNIM DO POŁOWY XVIII w., RAFAŁ KUBICKI, [W:] KLASZTOR W GOSPODARCE ŚREDNIOWIECZNEJ I NOWOŻYTNEJ, RED. M. DERWICH,  WROCŁAW 2013, SS.533-546. czytaj

11. TESTAMENT MŁYNARZA Z KOŁA, TOMASZ ZWIĄZEK, [W:] ŚREDNIOWIECZE POLSKIE I POWSZECHNE, 5 (9), 2013. czytaj

12. ZABYTKOWE WIATRAKI KIELECCZYZNY, TRANSLOKACJA, NAPRAWA I URUCHOMIENIE DREWNIANEGO WIATRAKA KOZŁOWEGO, ELŻBIETA SZOT – RADZISZEWSKA, ARCHITECTURAE ET ARTIBUS, 1/2011, SS.
42-51. czytaj

13. PÓŹNOŚREDNIOWIECZNY MŁYN Z MNISZKA W ZIEMI ŚWIECKIEJ ZE STANOWISKA 16, AGNIESZKA GÓRZYŃSKA, TOMASZ GÓRZYŃSKI, MACIEJ MAJEWSKI, RAPORT 2005-2006, SS. 59-68. czytaj

14. ROZWÓJ MŁYNARSTWA W REGIONIE SZADKOWSKIM W  XX w. I JEGO OBRAZ WSPÓŁCZESNY, RADOSŁAW KUCHARSKI, MARIUSZ LAMPERT, BIULETYN SZADKOWSKI, T.5, SS. 87-97. czytaj

15. MŁYNARSTWO REGIONU SZADKOWSKIEGO I JEGO ROZWÓJ DO I WOJNY ŚWIATOWEJ, RADOSŁAW KUCHARSKI, MARIUSZ LAMPERT, BIULETYN SZADKOWSKI, T.6, SS. 127-152. czytaj

16. MŁYNY NAD PROSNĄ –  ZACHOWAĆ OD ZAPOMNIENIA, KUS BERNARD. czytaj

17. O SPRAWIE, SYPANIU, WYMIERZANIU I RYBIENIU STAWÓW, STRUMIEŃSKI OBRACHT, 1573 R. WYD. 1897 r. czytaj

18.MŁYNY NAD KAMIENNĄ, CZ. 1, KOMAR LEOPOLD. czytaj

18. MŁYNY NAD KAMIENNĄ, CZ. 2,KOMAR LEOPOLD. czytaj

19. PRZEMYSŁ  MŁYNARSKI W WOJEWÓDZTWIE  LUBELSKIM W LATACH 1918 – 1939, CZUCHRYTA  ARTUR,  ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE – SKŁODOWSKA, SECTIO F 2003. czytaj

20. Z DZIEJÓW PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO NA ZAMOJSZCZYŹNIE, GÓRAK JAN, [W:] PRZYCZYNKI DO ETNOGRAFII ZAMOJSZCZYZNY, 1995, SS. 72-87. czytaj

21. MŁYNY WODNE NA LUBELSZCZYŹNIE, GÓRAK JAN,  STUDIA I MATERIAŁY LUBELSKIE, 1997 SS. 45-130.

22. KONIEC ERY WIATRAKÓW, GÓRAK JAN, TWÓRCZOŚĆ LUDOWA, NR 1, SS. 12-14. czytaj

23. MŁYNY ZBOŻOWE W DOBRACH ZAMECHSKICH W OKRESIE GOSPODARKI FOLWARCZNO – PAŃSZCZYŹNIANEJ OD XVI DO POCZĄTKU XIX W., KUBIAK ZYGMUNT, PRZEMYSKIE ZAPISKI HISTORYCZNE, 1993,NR 10. czytaj

24. ZMIANY W TECHNICE URZĄDZEŃ MIELĄCYCH OD XVII DO POCZĄTKÓW XX WIEKU, BARTYŚ JULIAN, STUDIA Z DZIEJÓW GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO, T. 2, Z. 1, 1970.

25. TECHNIKA MŁYNÓW WODNYCH W POLSCE W XVI I XVII W., FRANCIĆ  MIROSŁAW, KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ, R. II, Z. 1-2, 1954.

26. KSZTAŁTOWANIE SIECI MŁYNÓW WODNYCH MA PRZYKŁADZIE POWIATU KONIŃSKIEGO ( OK. 1300 – 1550 ),  ZWIĄZEK TOMASZ. STUDIA GEOHISTORIKA, NR. 02, 2014. czytaj

27. MŁYNY ZBOŻOWE W DOBRACH BISKUPSTWA POZNAŃSKIEGO OD XVI DO XVIII W., CZWOJDRAK TADEUSZ, STUDIA I MATERIAŁY DO DZIEJÓW WIELKOPOLSKI I POMORZA, T. III, Z. 1 1963.

28. UBOCZNA PRODUKCJA MŁYNARSKA W XVII – XIX W. LECH ANDRZEJ, STUDIA Z DZIEJÓW GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO, T. 12, Z. 1, 1970.

29. MŁYNY WODNE W POLSCE W XII WIEKU, TRAWKOWSKI STANISŁAW, KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ, 7, NR.1, 1970, SS.62-86.

30. ROZMIESZCZENIE WODNYCH MŁYNÓW ZBOŻOWYCH W MAŁOPOLSCE W XV WIEKU, PODWIŃSKA ZOFIA, KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ, 18, NR. 3, 1970, SS.373-392.

31. MŁYN ROTHERA W BYDGOSZCZY, BADANIE DAWNEGO OBIEKTU PRZEMYSŁOWEGO W KONTEKŚCIE ARCHITEKTURY I TECHNOLOGII, SOCHACZEWSKI RADOSŁAW, WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE, 38/2014, SS. 7-21. czytaj

32. WIATRAKI POMORZA ZACHODNIEGO, CEZARY NOWAKOWSKI, MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM, DZIEDZICTWO TECHNIKI DLA PRZYSZŁOŚCI, ŹRÓDŁA ENERGII – ZNAKI W KRAJOBRAZIE TURYSTYCZNYM, MATERIAŁY SEMINARYJNE, SZCZECIN 2006. czytaj

33. DZIEJE MŁYNARSTWA, WILKE ZBIGNIEW, SZRENIAWA 1997.

34. Z HISTORII INWENTARYZACJI MŁYNÓW WODNYCH NA WARMII , MAZURACH I POWIŚLU, KLONOWSKI FRANCISZEK, ROCZNIK OLSZTYŃSKI, T. 2, 1959, SS. 173-193.

35. Z HISTORII INWENTARYZACJI WIATRAKÓW NA WARMII, MAZURACH I POWIŚLU, KLONOWSKI FRANCISZEK, ROCZNIK OLSZTYŃSKI, T. 1, 1958, SS. 193-222.

36. Z DZIEJÓW MŁYNARSTWA W POLSCE ŚREDNIOWIECZNEJ, BUCZEK KAROL, MAŁOPOLSKIE STUDIA HISTORYCZNE, T.12, Z.1, 1969, SS.17-51.

37. MŁYNY WODNE W KRAJOBRAZIE POJEZIERZA CHEŁMIŃSKIEGO, PODGÓRSKI ZBIGNIEW, PRACE I STUDIA GEOGRAFICZNE, T. 41, 2009 SS. 151-161. czytaj

38. MŁYNY WODNE W DAWNYM POZNANIU I ICH WPŁYW NA PRZEOBRAŻENIE STOSUNKÓW WODNYCH, KANIECKI ALFRED , ACTA UNIVERSITATIS NIKOLAI COPERNICI, GEOGRAFIA, 29 (103), 1999, SS. 337-346.

39.UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE LOKALIZACJI MŁYNÓW WODNYCH W ZLEWNI SKAWY,  BRYKAŁA DANIEL,  [W:] PRZEMIANY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO POLSKI I JEGO FUNKCJONOWANIE, RED. K. GERMAN J. BALON, KRAKÓW 2001, SS. 164-171.

40. MŁYNY ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ, BALIŃSKA GRAŻYNA, BALIŃSKI JERZY A., WROCŁAW 2003.

41. MŁYN WODNY W GONIĄDZU, STUDNIAREK ARKADIUSZ.  czytaj

42. MŁYNARSTWO W POLSCE, DZIK ANTONI, WARSZAWA 1928.

43. MŁYNY W MALBORKU I OKOLICY OD XIII DO XIX W., DŁUGOKĘCKI WIESŁAW, KUCZYŃSKI JAN, POSPIESZNA BARBARA, MALBORK 2002.

44. BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA MŁYNÓW WIETRZNYCH W POLSCE, DĄBSKA E, POLITECHNIKA KRAKOWSKA ZESZYT NAUKOWY NR. 6, SERIA ,,ARCHITEKTURA”, KRAKÓW 1967.

45.WIATRAKI W POLSCE, KLACZYŃSKI FELIKS, ROCZNIK MUZEUM NARODOWEGO W SZRENIAWIE, T. XII, POZNAŃ 1981, SS. 27-65

46. MŁYNARSTWO WIEJSKIE OPOLSZCZYZNY OD XVIII DO XX WIEKU, WESOŁOWSKA H., OPOLE 1969.

47. TAJEMNICZY ŚWIAT WIATRAKÓW, ŚWIĘCH J.,  ŁÓDZKIE STUDIA ETNOGRAFICZNE TOM XLIV,  ŁÓDŹ 2005.

48. MIELE SIĘ PSZENICZKA… WIATRAKI I MŁYNARSTWO NA KIELECCZYŹNIE, SZOT – RADZISZEWSKA E., MUZEUM WSI KIELECKIEJ, KIELCE 2006.

49. Z DZIEJÓW MŁYNARSTWA, SACKIEWICZ A., WROCŁAW 1957.

50. CHŁOPSKIE WIATRAKI PODKARPACIA, OLSZAŃSKI H. MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO W SANOKU, SANOK 2002.

51. MŁYNY WIETRZNE W POWIECIE BIALSKIM, MAJ R.,  IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. STASZICA W BIAŁEJ PODLASKIEJ, BIAŁA PODLASKA 2005.

52. WIATRAKI I MŁYNY WODNE OPOLSZCZYZNY, KUREK M.,  MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU 1969.

53. WIATRAKI W DAWNYM POWIECIE ŚREMSKIM, KRYGIER E., MUZEUM NARODOWE ROLNICTWA I PRZEMYSŁU ROLNO – SPOŻYWCZEGO W SZRENIAWIE, T. 22, SZRENIAWA 2001s.151-196.

54. ŻUŁAWSKIE WIATRAKI CZERPAKOWE, KORNECKI  MARIAN,  ZIEMIA 1966, SS. 261-265 czytaj

55. NA ŚLADACH PROTOTYPU WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO MŁYNA Z X -XI W., SZAFRAŃSKI WŁODZIMIERZ, ARCHEOLOGIA POLSKI, I, 1957,  SS. 143-160.
czytaj

56. REGAL MŁYNNY W ŚREDNIOWIECZNYM PRAWIE POLSKIM, WASIUTYŃSKI WOJCIECH, WARSZAWA 1936.

57. FORMY SPOŁECZNEGO ZAGOSPODAROWANIA ZABYTKOWYCH MŁYNÓW I WIATRAKÓW,  USZYŃSKI KAZIMIERZ, MATERIAŁY MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO W SANOKU, 1978, NR 24, SS. 33-39. czytaj

58. MŁYN I WIATRAK JAKO DOKUMENT TECHNIKI, TRYNKOWSKA DANUTA MATERIAŁY MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO W SANOKU, 1978, NR 24, SS. 42-47. czytaj

59. DOKUMENTACJA MŁYNÓW I WIATRAKÓW NA PRZYKŁADZIE PRAC ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ MUZEUM WSI KIELECKIEJ, PIECZUL IZABELA, MATERIAŁY MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO W SANOKU, 1978, NR 24, SS. 47-53. czytaj

60. WIATRAKI W PÓŁNOCNO – WSCHODNIEJ POLSCE, PAWLIK MIECZYSŁAW, MATERIAŁY MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO W SANOKU, 1978, MR 24, SS. 53-62. czytaj

61 POGÓRZAŃSKIE WIATRAKI, OLSZAŃSKI HENRYK, MATERIAŁY MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO W SANOKU, 1978, NR 24, SS. 62-73, SS. 62-73. czytaj

62. SPRAWOZDANIE KOMISJI ANKIETOWEJ BADANIA KOSZTÓW PRODUKCJI ORAZ WYMIANY, T. 7, MŁYNARSTWO, WARSZAWA 1928.  czytaj

63. MŁYNARSTWO WIETRZNE W POLSCE W XIX I XX WIEKU, SZYMAŃSKI ADAM, WARSZAWA 1986.

64. MŁYNARZE I MŁYNARSTWO ZBOŻOWE W GALICJI, KRAMARZ HENRYK, [W:] POLSKA I POLACY W XIX I XX WIEKU, STUDIA OFIAROWANE PROFESOROWI MARIUSZOWI KULCZYKOWSKIEMU W 70 ROCZNICĘ JEGO URODZIN,RED. KRZYSZTOF ŚLUSAREK, KRAKÓW 2002, SS. 319-328.

65. WIATRAKI WIELKOPOLSKI, JANKOWSKI JAROSŁAW.
czytaj

66. RZEMIOSŁO WIEJSKIE W POLSCE XIV – XVI W., SAMSONOWICZ HENRYK, WARSZAWA 1954. czytaj

67. MŁYNARSTWO W KRÓLESTWIE POLSKIM, ŁAPIŃSKI ALEKSANDER, WARSZAWA 1867.
czytaj

67. Z DZIEJÓW MŁYNARSTWA RADOMSKA I REGIONU, KUŹNICKI TOMASZ, RADOMSKO 2009.

68. PUNKTA PRZYWILEJU PRAWA MŁYNARSKIEGO, TEKST ŹRÓDŁOWY,  KOŹMIN 1789 R.
 Czytaj dokument

69. POCZET PIERWSZYCH MĄCZKÓW, MĄCZKA RYSZARD,  WROCŁAW 2011, czytaj

70. ZAGADKI NAZWISKA MĄCZKA, MĄCZKA RYSZARD,
czytaj

71. OEKONOMIKA ZIEMIAŃSKA GENERALNA, JAKUB KAZIMIERZ HAUR, WARSZAWA 1744.
( Rozdział XXV O Młynach).  czytaj

72. MŁYNARSTWO WIEJSKIE NA KUJAWACH ZACHODNICH OD XVI DO CHWILI OBECNEJ, ŁUCZAK CZESŁAW, 1954.

73. WIATRAKI NA WOLI, ZALEWSKI IRENEUSZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, DZIELNICA WOLA, WARSZAWA 2005.

74. ETNOGRAFICZNE BADANIA NAD MŁYNARSTWEM WIEJSKIM OPOLSZCZYZNY, WESOŁOWSKA H., (WIATRAKI), OPOLE 1961.

75. BUDOWNICTWO DREWNIANE I MŁYNY WIETRZNE NA ZIEMI LUBUSKIEJ, MIAŁOWASKI RUDOLF, DĄMBSKA ELŻBIETA POZNAŃ – ZIELONA GÓRA 1968.

76. WIATRAKI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI, PAWLIK M., ROZPRAWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, BIAŁYSTOK 1984.

77. TEORIA I TECHNOLOGIA PRZEMIAŁU ZBOŻA, KUPRIC J. N., WYDAWNICTWO PRZEMYSŁU LEKKIEGO I SPOŻYWCZEGO, WARSZAWA 1957.

78. GAZETA MŁYNARSKA, NUMERY OD 1886 R.
czytaj

79. GDAŃSKIE MŁYNARSTWO I PIEKARNICTWO W 2 POŁOWIE 17 I W 18 WIEKU, TRZOSKA JERZY, GDAŃSK 1973.

80. MŁYNARSTWO W KRÓLESTWIE POLSKIM PRZED WOJNĄ 1914 R, ARCHIWUM PAŃSTWOWE W POZNANIU.

81. POMMERSCHE MUHLENMEISTER, MUHLENBESITZER UND IHRE GEHILFEN, BRUHN MAX, HAMBURG 1972 – 1973.
(Pomorscy mistrzowie młynarscy, właściciele młynów i ich pomocnicy)  czytaj

82. GENEALOGIA RODU LENARTOWICZÓW, LENARTOWICZ TEOFIL, ŚLĄSKIE ZESZYTY GENEALOGICZNE. z. 1,  2012, SS. 27-43. czytaj

83. MŁYNARSTWO ZBOŻOWE W WIELKOPOLSCE OD XVI DO XVIII W., BUGAŁA LILA, PRACA MAGISTERSKA NA WYDZIALE HISTORII UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 1978 R.

84. MŁYNY ZBOŻOWE PODHALAŃSKIE DAWNIEJ I OBECNIE, JOST HENRYK, KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI, 21/4 1976 SS. 687-708.

85. MŁYNY PODHALAŃSKIE, JOST HENRYK, ZAKOPANE 2000.

86. MŁYN I TARTAK NA ŁEMKOWSZCZYŹNIE, KORZENIEWICZ W., ŚWIĄTECKI W., BIULETYN HISTORII SZTUKI I KULTURY, NR. 1, WARSZAWA 1939.

87. SILNIKI NAPĘDOWE W MŁYNACH, POL J., WARSZAWA, 1950.

88. ROLA MŁYNARSTWA W EKONOMICE KRÓLESTWA POLSKIEGO ORAZ RZECZPOSPOLITEJ OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO, SOBCZAK TADEUSZ, STUDIA Z DZIEJÓW GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO, T XII, Z. 1, 1970.

89. MŁYNY WODNE: RZEKA BYSTRA I JEJ DOPŁYWY, LEWTAK ALEKSANDER, NAŁĘCZÓW 2005.

90. MŁYNY WODNE WOJEWÓDZTWA SIERADZKIEGO, RUSZKOWSKI ANDRZEJ, NA SIERADZKICH SZLAKACH, R.7, nr.2, 1991, ss.9-14. ( mapa młynów na końcu numeru) czytaj

91. MŁYNY WODNE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM DO SCHYŁKU XVI W. PLISIECKI PIOTR, LUBLIN KUL 2015.

92. „MŁYNY WAŻNE”, „MŁYNY NA WAGACH”. PRZYCZYNEK DO GENEZY NAZWY I KONSTRUKCJI, ELŻBIETA KOWALCZYK-HEYMAN, STUDIA GEOHISTORICA, NR 03/2015, s. 61.

93. MŁYNY WODNE W ZIEMIACH ŚWIECKIEJ I NOWSKIEJ DO KOŃCA XVI WIEKU, RAFAŁ KUBICKI, STUDIA GEOHISTORICA, NR 03/2015, s. 74.

94. MŁYNARSTWO MIĘDZY WISŁĄ A PILICĄ OD POŁOWY XVIII DO XX WIEKU, SZCZUROWA B, KIELCE 2015.

95. MŁYNARSTWO WIETRZNE W POLSCE W XIX O XX WIEKU, SZYMAŃSKI ADAM, WARSZAWA 1986.

96. MŁYNARSTWO W SŁOMNICKIM KLUCZU DÓBR KRÓLEWSKICH DO KOŃCA XVIII W., SKRĘŻYŃSKA KLAUDIA,  EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO – KULTURALNENR 23/2014, T. 1, S.387. Czytaj